اهداف شرکت شبیه پردازان

شرکت شبیه پردازان در سال 1387 برای نیل به اهداف زیر تاسیس گردید:
 • انجام پروژه های شبیه سازی و بهینه سازی
 • اخد نمایندگی نرم افزارهای شبیه سازی و بهینه سازی
 • انجام پروژه های تحقیقات بازاریابی
 • برگزاری دوره های آموزش شبیه سازی و نرم افزارهای شبیه سازی
 • برگزاری دوره های آموزش بازاریابی، برندینگ و تحقیقات بازاریابی
چارت سازمانی شرکت شبیه پردازان
حوزه بهینه سازی و شبیه سازی
 • اخذ نمایندگی انحصاری نرم افزار شبیه سازی AnyLogic
 • اخذ نمایندگی انحصاری نرم افزار شبیه سازی SIMUL8
حوزه تحقیقات بازاریابی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی به روش تلفنی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی به صورت حضوری
 • انجام کلینیک محصول
 • برگزاری جلسات گروه کانون (Focus Group)
 • استفاده از روشهای نوین تحقیقات بازاریابی مانند Choice modeling
حوزه آموزش
 • برگزاری دوره آموزش مبانی شبیه سازی و نرم افزار شبیه سازی AnyLogic و SIMUL8
 • ترویج روش های نوین شبیه سازی مانند Agent-Based Modeling و Pedestrian Simulation