مثالهای واقعی از کاربرد نرم افزار شبیه سازی AnyLogic

ساخت و تولید
لجستیک و زنجیره تامین
بازار و رقبا
مدلسازی فرآیندهای تجاری
بیمارستان و صنایع داروسازی
سیستم های ترافیکی و عابرین پیاده
فرآیندهای اجتماعی
انبار و طراحی چیدمان
بنادر و ترمینال ها
حمل و نقل ریلی