استفاده شركت GE از نرم افزار AnyLogic به عنوان سيستم پشتيبان تصميم گيري

در سال 2012، شركت GE به منظور سرمايه گذاري و توليد نسل جديدي از باطري، شركتي را تاسيس و نام محصول جديد را Durathon گذاشت. اين محصول جديد كه ابعاد آن نصف ابعاد باطري هاي نسل قديم بود، طول عمري تقريباً 10 برابر بيشتر از باطري هاي اسيدي داشت. شركت جديد GE با سرمايه گذاري 100 ميليون دلاري و با 100 شغل جديد شروع به كار كرد و پس از آن با توسعه هايي كه صورت گرفت، تعداد نيروي كار اين شركت به 450 نفر رسيد. شركت تازه ثبت شده شركت GE با چالش هاي متعددي مانند نحوه افزايش توليد، نحوه مقابله با عدم قطعيت ها و نوسانات، كاهش هزينه هاي توليد و كسب سهم بازار بيشتر روبرو گرديد. بيش از 27000 متغير بر روي سيستم كار شركت تاثير مي گذاشتند و روزانه حجم زيادي اطلاعات تحليل نشده توليد مي شد. مشكلي كه اين شركت با آن روبرو گرديد نداشتن جواب براي مشكلات پيش آمده و نحوه ارزيابي اطلاعات موجود در شركت بود. به همين منظور، انتخاب ابزاري منعطف براي تحليل تمامي فرآيندهاي سيستم به صورت پيوسته و با در نظر گرفتن تمامي جزئيات در دستور كار اين شركت قرار گرفت.
با بررسي هايي كه صورت گرفت، شركت GE ابزار شبيه سازي را به عنوان ابزار مناسب انتخاب نمود. اين شركت با بررسي تمامي نرم افزارهاي موجود در زمينه شبيه سازي، در نهايت نرم افزار AnyLogic به عنوان ابزار نهايي و مناسب براي تحليل وضعيت فعلي انتخاب گرديد. اين شركت از رويكرد مدلسازي عامل بنيان يا عامل محور (Agent based modeling) و تركيب آن با ساير رويكردهاي شبيه سازي به راه حل مورد نظر دست يافت.

مدل ساخته شده در نرم افزار AnyLogic بر روي نحوه تغيير ظرفيت توليد، شبيه سازي پويايي سيستم، شناسايي گلوگاه ها، نحوه برنامه ريزي براي افزايش توليد (ramp-up) و دستيابي به يك سيستم بهينه سازي توليد لحظه اي (real time) متمركز شد. برخي از داده هاي ورودي كه در اين مدل استفاده شدند به شرح زير است:

نرم افزار شبيه سازي AnyLogic به شركت GE اين امكان را داد كه با مدلسازي سيستم خود، به تحليل تك تك اجزاي سيستم بپردازد و با رفع مشكلات و گلوگاه هاي موجود در سيستم، به يك سيستم بهينه ساز توليد لحظه اي دست پيدا كند. اين شركت با استفاده از مدل ساخته شده در نرم افزار AnyLogic موفق به افزايش ظرفيت و كاهش هزينه هاي توليد گرديد.

بازگشت