برنامه ريزي و بهينه سازي خط توليد اتوماسيوني پيشرفته با استفاده از نرم افزار AnyLogic

شركت Centrotherm Photovoltaics AG به عنوان يك شركت تامين كننده بين المللي تجهيزات فتوولتائيك (photovoltaic)، تجهيزات نيمه هادي (Semiconductor) و تجهيزات مربوط به صنايع ميكروالكترونيكي فعاليت مي كند. يكي از مشكلاتي كه اين شركت با آن مواجه شده بود تعيين بهترين سيستم خط توليد اتوماسيوني به منظور كمينه كردن هزينه توليد و بيشينه كردن قابليت اطمينان و تعداد توليد بود. اين شركت احتياج داشت كه به سوالات زير پاسخ دهد: اين شركت در نهايت تصميم گرفت از نرم افزار شبيه سازي AnyLogic به عنوان ابزار مناسب جهت پاسخ گويي به سوالات فوق استفاده نمايد.
يكي از قابليت هاي نرم افزار شبيه سازي AnyLogic امكان اضافه نمودن Library هايي است كه متخصصين شبيه سازي متناسب با صنعت يا حوزه مورد استفاده ايجاد مي نمايند. اين بدان معني است كه علاوه به Library هاي موجود كه به صورت پيش فرض در نرم افزار شبيه سازي AnyLogic موجود است، كاربران مي توانند Library هايي كه خود ايشان ايجاد نمودند را نيز به نرم افزار اضافه نمايند. متخصصين شبيه سازي اين شركت نيز به دليل سال ها تجربه در زمينه توليد تجهيزات فتوولتائيك و تجهيزات نيمه هادي، شروع به ساخت Library مخصوص اين صنايع نمودند و با اضافه كردن Library ايجاد شده موفق به ساخت مدل شبيه سازي متناسب و مطابق سيستم واقعي گرديدند كه در آن تمامي پيچيدگي هاي مربوط به تجهيزات مورد استفاده، سيستم هاي جابجايي مواد در داخل كارخانه، سيستم هاي كنترل توليد مدنظر قرار گرفت.


پس از ساخت مدل شبيه سازي، اين شركت شروع به طراحي آزمايشات مختلف جهت بهينه سازي سيستم نمود. براي ورود اطلاعات مورد نياز جهت اجراي مدل نيز از اتصال فايلهاي اكسل و اكسس موجود در اين شركت به نرم افزار AnyLogic بهره گرفته شد. زمان در نظر گرفته شده براي تحليل هر يك از سناريوها مطابق با عمليات يكسال سيستم در نظر گرفته شد.
در ابتدا، مدل شبيه سازي به منظور طراحي خط توليد، نحوه افزايش ظرفيت، تعداد تجهيزات مورد نياز و بهينه سازي آن مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد بهينه سازي سياست هاي حمل و نقل درون كارخانه، حجم و ظرفيت بهينه بافرها و فرآيندهاي كنترلي انجام گرفت.
همانطور كه تشريح شد، شركت Centrotherm Photovoltaics AG به منظور بهينه سازي سيستم توليدي خود از ابزار شبيه سازي AnyLogic استفاده نمود و موفق شد به طراحي يك سيستم توليدي بهينه دست يابد. در سيستم توليدي طراحي شده، تك تك اجزا به منظور بيشينه كردن تعداد توليد و كمينه كردن هزينه ها بهينه گرديدند. اين شركت در حال حاضر نيز از مدل ساخته شده به منظور بررسي نتيجه تغييرات آتي بر روي سيستم توليدي استفاده مي نمايد. مدل شبيه سازي ساخته شده به عنوان يك ابزار پشتيبان تصميم گيري در اين كارخانه درنظر گرفته شده است كه از خروجي هاي آن براي تصميم گيري نهايي در مورد هر يك از سناريوهاي توليدي مورد بهره برداري مي شود.

بازگشت