مثالهای واقعی از کاربردهای نرم افزار شبیه سازی AnyLogic در حوزه فرآیندهای اجتماعی

بازگشت