کاربرد AnyLogic در شبیه سازی بیمارستان ها - شرکت شبیه پردازان

کاربرد شبیه سازی در سیستم های بهداشتی و بیمارستان ها


شما برای اجرای مدل نیاز به نرم افزار Java Runtime Player دارید. لطفاً برای مرورگر مورد استفاده خود دانلود و نصب نمایید.

بازگشت