مطالب آموزشی در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی

خطای نرم افزار گمز - GAMS Error - Model Status: Locally Infeasible
عنوان خطا GAMS Error Model Status: Locally Infeasible اگر با اين پيغام مواجه شديد به اين معني است كه مدل در نقطه صفر مختصات حل نشدني است. در اينگونه موارد نمي توان با قطعيت موجه بودن مدل را زير سوال برد. بهتر است از با خطي كردن مدل در صورت غير خطي بودن و تعيين نقطه ديگري براي شروع موجه بودن مدل را آزمون نماييد......
مشاهده متن کامل
خطای 1001 نرم افزار گمز - Error 1001 : Out of Memory - GAMS
اگر با اين خطا مواجه شديد به اين معني است كه حل كنندهCplex با كمبود حافظه در دسترس مواجه شده است و قابليت حل مدل با اين شرايط وجود ندارد. در اين شرايط مي توان توضيحات بيشتر درباره سايز مدل و دليل كم آمدن حافظه را در فايل log ايجاد شده مشاهده نمود. اصولاً خطاي out of memory در سه مورد مي تواند رخ دهد: - هنگام پردازش مدل و حل مدل پردازش شده - هنگام فرآيند شاخه و تحديد (Brand & Bound) .....
مشاهده متن کامل
خطای نرم افزار گمز - GAMS Error - rPower : FUNC DOMAIN
همانطور كه ميدانيد دستور rpower يا معادل آن (**) براي به توان رساندن مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اگر پايه شما مثبت نباشد نرم افزار GAMS خطاي rPower را براي شما نمايش خواهد دارد. پس دقت كنيد پايه هميشه بايد مثبت باشد ولي توان مي تواند مثبت و يا منفي باشد. اگر پايه شما صفر هم باشد با اين خطا مواجه خواهيد شد......
مشاهده متن کامل
خطای 2 در نرم افزار گمز - Error 2 GAMS
متن کامل خطا: Error 2 Identifier expected اين خطا زماني رخ مي دهد كه درج يك متغير فراموش شده باشد. به عنوان مثال اگر در دستور Solve به متغير تعريف شده مربوط به تابع هدف اشاره نكنيد، با اين خطا مواجه خواهيد شد. .....
مشاهده متن کامل
خطای 811 در نرم افزار گمز - Error 811 GAMS
متن کامل خطا: Error 811& Error 812 Direction Maximum/Minimum missing Solve keys expected – USING MAX/MIN SCENARIO خطاي 811 و 812 مربوط به عدم استفاده صحيح از دستور solve است. اگر به شكل صحيح و استاندارد تمامي موارد مربوط به دستور solve را پياده سازي نكنيد با اين خطا مواجه خواهيد شد. .....
مشاهده متن کامل
خطای 241 در نرم افزار گمز - Error 241 GAMS
متن کامل خطا: Error 241 Model has not been defined اين خطا در مواقعي رخ مي دهد كه از دستور model به درستي استفاده نكرده باشيم. فرض كنيد داشته باشيم: Model test; نرم افزار به ما خطاي 241 را خواهد داد. از آنجايي كه بايد تعريف كنيم كه كدام يك از معادلات تعريف شده در حل مدل دخيل باشند، بايد به عنوان .....
مشاهده متن کامل