خطای 2 در نرم افزار گمز - Error 2 GAMS

متن کامل خطا:

Error 2
Identifier expected

اين خطا زماني رخ مي دهد كه درج يك متغير فراموش شده باشد. به عنوان مثال اگر در دستور Solve به متغير تعريف شده مربوط به تابع هدف اشاره نكنيد، با اين خطا مواجه خواهيد شد.
بازگشت