خطای نرم افزار گمز - GAMS Error - Model Status: Locally Infeasible

عنوان خطا
GAMS Error
Model Status: Locally Infeasible

اگر با اين پيغام مواجه شديد به اين معني است كه مدل در نقطه صفر مختصات حل نشدني است. در اينگونه موارد نمي توان با قطعيت موجه بودن مدل را زير سوال برد. بهتر است از با خطي كردن مدل در صورت غير خطي بودن و تعيين نقطه ديگري براي شروع موجه بودن مدل را آزمون نماييد.
بازگشت