خطای نرم افزار گمز - GAMS Error - rPower : FUNC DOMAIN

همانطور كه ميدانيد دستور rpower يا معادل آن (**) براي به توان رساندن مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اگر پايه شما مثبت نباشد نرم افزار GAMS خطاي rPower را براي شما نمايش خواهد دارد. پس دقت كنيد پايه هميشه بايد مثبت باشد ولي توان مي تواند مثبت و يا منفي باشد. اگر پايه شما صفر هم باشد با اين خطا مواجه خواهيد شد.
بازگشت