معرفي شبيه سازي گسسته پيشامد

شبيه سازي گسسته پيشامد (Discrete Event Simulation) در واقع روشي است براي شبيه سازي پيشامدهايي كه به صورت گسسته هستند. در ابتدا لازم است بر اين مفاهيم مروري داشته باشيم. شبيه سازي گسسته پيشامد طيف وسيعي از مشكلات را پوشش مي دهد. به عنوان مثال موارد زير مسائلي است كه به راحتي با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد قابل حل و بهينه سازي است: يکي از كاربردهاي شبيه سازي گسسته پيشامد در سيستم هاي توليدي است و استفاده از اين ابزار باعث ايجاد اين قابليت براي مديران و مهندسان مي شود تا درک وسيعي از سيستم خود پيدا کرده و بتواند تاثير يک تغيير جزئي را در کل سيستم مورد ارزيابي قرار دهد. به عنوان مثال فرض کنيد که با ايجاد يک تغيير در يک ايستگاه در خط توليدي، باعث ايجاد تغييراتي در کارايي آن ايستگاه شده ايم. ممکن است اين تغييرات قابل پيش بيني باشند. چرا که سيستم مورد بررسي بسيار کوچک بوده و ارتباط آن با ساير اجزا مورد بررسي قرار نگرفته است. ولي جواب دادن به اين سوال که تغييرات اعمال شده در اين ايستگاه چه تاثيري بر روي کارايي کل خط توليد و چه تاثيري بر روي ساير ايستگاه ها مي گذارد سوالي است که جواب دادن به آن بدون استفاده از ابزار شبيه سازي کاري بسيار مشکل و در بسياري از موارد ناشدني است. استفاده از شبيه سازي در سيستم هايي مشابه خطوط توليد، باعث مي شود اثر تغييرات اعمال شده بر روي يک ايستگاه را بر کل سيستم و ساير ايستگاه هاي کاري موجود در خط توليد مورد ارزيابي قرار داد. مزاياي ديگر استفاده از ابزار شبيه سازي گسسته پيشامد در مراکز توليدي به شرح زير است: استفاده از مدل شبيه سازي گسسته پيشامد براي سيستم هايي که در فاز طراحي هستند، اين امکان را براي طراحان سيستم به وجود مي آورد که آنها به نکاتي که قبلاً به آنها توجهي نمي-کردند، توجهي خاص داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است مشکلي در سيستم وجود داشته باشد که طراحان به وجود آن هيچ توجهي نداشته اند و يا اثر پارامتر هاي موجود در سيستم باعث بروز مشکلاتي شود که اين اثرات در نظر گرفته نشود. نرم افزارهاي متنوعي براي شبيه سازي گسسته پيشامد موجود هستند كه برخي از آنها عباتند از:
بازگشت