معرفي مدلسازي عامل بنيان یا عامل مبنا

يكي از منعطف ترين روش هاي مدل سازي، مدلسازي عامل بنيان یا عامل محور (Agent based Modeling) است. اساس نام گذاري اين روش بدان جهت است كه عامل ها نقش اساسي را در مدل ايفا مي كنند. در اين نوع مدلسازي هر يك از عوامل دنياي واقعي به صورت موجوديت هاي تصميم گير و كاملاً خودكار به نام عامل (Agent) مدل مي گردند. هر يك از اين عامل ها از بخش هاي متنوعي براي درك محيط، تحليل آن و در نهايت اقدام برخوردار هستند. در حقيقت در مدلسازي عامل بنيان تلاش مي شود فرآيند تصميم گيري در دنياي واقعي توسط عامل هاي مشابه شبيه سازي گردد.
مردم، شركت ها، پروژه ها، دارايي ها، وسايل نقليه، شهر ها، محصولات همگي مي توانند در مدل به عنوان عامل تعريف شوند. براي هر يك از عامل ها رفتار آنها در مدل ترسيم مي گردد و پس از اجراي مدل، هر يك از عامل ها به صورت مستقل از ديگري و بر اساس رفتار تعيين شده در محيط تعريف شده نقش ايفا مي كنند.


كاربرد مدل سازي عامل بنيان


در بازار پيچيده و پوياي حوزه هاي ارتباطات، بيمه، ليزينگ و حوزه هاي درماني، مشتريان بر اساس ويژگي هاي مختلفي تصميم گيري مي كنند. در اين سيستم ها به راحتي مي توان از مدلسازي عامل بنيان استفاده كرد و از داده هاي موجود در سيستم هاي مديريت ارتباط مشتريان (CRM) نيز براي ورودي هاي مدل استفاده نمود. همچنين مدل سازي عامل بنيان در سيستم هاي همه گيري (Epidemiology) نيز كاربرد وسيعي دارد. مثلاً سيستم هاي انتشار بيماري، انتشار شايعه نمونه هايي از سيستم هاي همه گيري هستند كه مدلسازي عامل بنيان به راحتي آنها را مدل مي كند. همچنين در فرآيند بازاريابي، تحليل رقبا، پيش بيني سهم بازار نيز اين متدلوژي كاربرد فراواني دارد.
در نرم افزار شبيه سازي AnyLogic شما با مجموعه اي از ابزارهاي متنوع شما قابليت ايجاد مدل هاي عامل بنيان را خواهيد داشت.

بازگشت