مطالب آموزشی در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی

خطای نرم افزار گمز - GAMS Error - rPower : FUNC DOMAIN
همانطور كه ميدانيد دستور rpower يا معادل آن (**) براي به توان رساندن مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اگر پايه شما مثبت نباشد نرم افزار GAMS خطاي rPower را براي شما نمايش خواهد دارد. پس دقت كنيد پايه هميشه بايد مثبت باشد ولي توان مي تواند مثبت و يا منفي باشد. اگر پايه شما صفر هم باشد با اين خطا مواجه خواهيد شد......
مشاهده متن کامل
خطای 2 در نرم افزار گمز - Error 2 GAMS
متن کامل خطا: Error 2 Identifier expected اين خطا زماني رخ مي دهد كه درج يك متغير فراموش شده باشد. به عنوان مثال اگر در دستور Solve به متغير تعريف شده مربوط به تابع هدف اشاره نكنيد، با اين خطا مواجه خواهيد شد. .....
مشاهده متن کامل
خطای 811 در نرم افزار گمز - Error 811 GAMS
متن کامل خطا: Error 811& Error 812 Direction Maximum/Minimum missing Solve keys expected – USING MAX/MIN SCENARIO خطاي 811 و 812 مربوط به عدم استفاده صحيح از دستور solve است. اگر به شكل صحيح و استاندارد تمامي موارد مربوط به دستور solve را پياده سازي نكنيد با اين خطا مواجه خواهيد شد. .....
مشاهده متن کامل
خطای 241 در نرم افزار گمز - Error 241 GAMS
متن کامل خطا: Error 241 Model has not been defined اين خطا در مواقعي رخ مي دهد كه از دستور model به درستي استفاده نكرده باشيم. فرض كنيد داشته باشيم: Model test; نرم افزار به ما خطاي 241 را خواهد داد. از آنجايي كه بايد تعريف كنيم كه كدام يك از معادلات تعريف شده در حل مدل دخيل باشند، بايد به عنوان .....
مشاهده متن کامل
خطای 244 در نرم افزار گمز - Error 244 GAMS
متن کامل خطا: Error 244 Unknown or missing processor (LP, MIP, …) اين خطا زماني رخ مي دهد كه در دستور SOLVE شما از نام SOLVER استفاده نكرده ايد و يا به درستي تايپ نكرده ايد. فرض كنيد داشته باشيم: solve transport using lmp minimizing z; از آنجايي كه Solver به نام lmp وجود ندارد با خطاي 244 مواجه خواه.....
مشاهده متن کامل
خطای 149 در نرم افزار گمز - Error 149 GAMS
متن کامل خطا: Error 149 Uncontrolled set entered as constant اين خطا هنگامي رخ مي دهد كه شما به نوع مجموعه تعريف شده و پارامترهاي تعريف شده توجه كافي نداشته باشيد. فرض كنيد دو مجموعه i و j تعريف كرده باشيد. دو پارامتر a(i) و b(j) هم تعريف شده باشد. حال اگر در معادلات از عبارت a(i,j) استفاده كنيد با خطاي 149 مواجه .....
مشاهده متن کامل