مطالب آموزشی در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی

خطای 125 در نرم افزار گمز - Error 125 GAMS
متن کامل خطا: Error 125 Set is under control already اين خطا زماني رخ مي دهد كه در تعريف معادلات، يك مجموعه را همزمان به دو صورت فراخواني كنيد. فرض كنيد داريم: supply(i).. sum((i,j),x(i,j)) =l= a(i(; در اينجا مجموعه i را دو بار فراخواني كرديم. يكبار گفته ايم كه به ازاي هر عضو i محدوديت تكرار شود و م.....
مشاهده متن کامل
خطای 37 در نرم افزار گمز - Error 37 GAMS
متن کامل خطا: Error 37 '=l=' or '=e=' or '=g=' operator expected اين خطا زماني رخ مي دهد كه در تعريف معادلات از عبارات مساوي (e)، كوچكتر مساوي (l) و يا بزرگتر مساوي (g) استفاده نكرده باشيم. دقت كنيد در تعريف معادلات مربوط به تابع هدف و محدوديتها حتماً بايد عبارات ذكر شده به كار روند. مثلا اگر شما معادله مربوط ب.....
مشاهده متن کامل
خطای 198 در نرم افزار گمز - Error 198 GAMS
متن کامل خطا: Error 198 Set used in 'ord' or lag is not ordered. Hint: some of the elements of the set were used before this was initialized and the order was different from the order in this set. Try to initialize the set earlier. اين خطا زماني رخ مي دهد كه شما از دستور ord استفاده كرده ايد ولي در تعريف مجموع.....
مشاهده متن کامل
خطای 225 در نرم افزار گمز - Error 225 GAMS
متن کامل خطا: Error 225 Floating entry ignored اين خطا معمولا در مواقعي تعريف داده هاي ورودي به صورت table رخ مي دهد. اگر شما نظم ستوني اعداد ورودي table را رعايت نكنيد با اين خطا مواجه خواهيد شد. حتماً مطمئن شويد كه مقادير سطري و ستوني به صورت مرتب و كاملا در يك راستا قرار گرفته باشند. شکل غلط: .....
مشاهده متن کامل
خطای 120 در نرم افزار گمز - Error 120 GAMS
متن کامل خطا: Error 120 Unknown identifier entered as set اين خطا زماني رخ مي دهد كه شما از مجموعه اي استفاده نماييد كه آن را با استفاده از دستور set تعريف نكرده باشيد. مثلا با دستور set شما مجموعه i را تعريف كرده ايد. اگر براي تعريف يك پارامتر عبارت x(j) را بنويسيد، چون مجموعه j تعريف نشده است، با خطاي 120 موا.....
مشاهده متن کامل
خطای 140 در نرم افزار گمز - Error 140 GAMS
متن کامل خطا: Error 140 Unknown symbol اين خطا در زماني رخ مي دهد كه شما از عبارتي استفاده كرده ايد كه تعريف نشده است. فرض كنيد در تعريف معادلات با دستور equations شما نامهاي eq1 و eq2 را تعريف كرده ايد. زماني كه مي خواهيد معادله هر يك را بنويسيد اگر از نام ديگري مثلاً eq3 استفاده كنيد، به دليل تعريف نشدن eq3، با.....
مشاهده متن کامل