مطالب آموزشی در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی

خطای 71 در نرم افزار گمز - Error 71 GAMS
متن کامل خطا: Error 71 The symbol shown has been declared as an equation, but no symbolic equation (..) was found. Hint – look for commas in documentation text for the equations. Use quotes around the Text or eliminate the commas. اين خطا زماني رخ مي دهد كه به عنوان مثال شما در دستور equations نامي را تعريف كرده .....
مشاهده متن کامل
خطای 36 در نرم افزار گمز - Error 36 GAMS
متن کامل خطا: Error 36 '=' or '..' or ':=' or '$=' operator expected اين خطا زماني رخ مي دهد كه به عنوان مثال در تعريف معادلات شما به جاي (..) از (.) استفاده كرده باشيد. يا عبارات '=' يا ':=' يا '$=' را فراموش كرده باشيد يا به درستي وارد نكرده باشيد. براي حل اين مشكل بررسي كنيد كه به درستي موارد ذكر شده را نوشته ب.....
مشاهده متن کامل
خطای 53 در نرم افزار گمز - Error 53 GAMS
متن کامل خطا: Error 53 Endogenous $ operation not allowed اين خطا زماني رخ مي دهد كه شما از يك متغير در شرط خود استفاده كنيد. فرض كنيد شرط شما $ (x=50) باشد. اين خطا نشان مي دهد كه نرم افزار GAMS قابليت اجراي اين شرط را با solver مشخص شده ندارد. براي حل اين مشكل مي توانيد شرط را به شكل محدوديت بنويسيد. اين نكته را .....
مشاهده متن کامل
خطای 194 در نرم افزار گمز - Error 194 GAMS
متن کامل خطا: Error 194 Symbol redefined – a second data statement for the same symbol or a data statement after assignment اين خطا زماني رخ مي دهد كه شما براي يك متغير، پارامتر و يا عدد ثابت (scalar) دو مقدار در نظر بگيريد. فرض كنيد يه عدد ثابت scalar تعريف كرده و مقدار آن را 10 قرار مي دهيد. اگر مجددا براي همين ع.....
مشاهده متن کامل
خطای 143 در نرم افزار گمز - Error 143 GAMS
متن کامل خطا: Error 143 Suffix is missing اين خطا زماني رخ مي دهد كه شما يك پسوند را فراموش كرده باشيد. مثلا در تعريف نحوه نمايش متغيرها با دستور display فراموش كرده باشيد بعد از نام متغير از عبارات .lo و .l و ... استفاده بكنيد. براي رفع اين مشكل بر روي خطا كليك كنيد تا به خطي كه پسوند نوشته نشده است هدايت شويد. .....
مشاهده متن کامل
خطای 184 در نرم افزار گمز - Error 184 GAMS
متن کامل خطا: Error 184 Domain list redefined اين خطا هنگامي رخ مي دهد كه شما به متغير را دو بار با انديس هاي متفاوت تعريف كنيد. به عنوان مثال: Variable x(i,j); positive variable x(j,t) در اينصورت با خطاي 184 در نرم افزار GAMS مواجه مي شويد. براي رفع اين مشكل بايد متغير انديس .....
مشاهده متن کامل