خدمات تحقیقات بازاریابی

برخی از خدمات قابل ارائه شرکت شبیه پردازان در حوزه تحقیقات بازاریابی به شرح زیر است:

 • تعیین جایگاه برند و محصولات و خدمات
 • سنجش رضایت مشتریان
 • بخش بندی بازار
 • اندازه گیری سهم بازار
 • برآورد تقاضا
 • تحلیل رفتار مصرف کنندگان
 • تعیین استراتژی های بهینه قیمت گذاری
 • استخراج تصویر ذهنی مشتریان از محصولات و خدمات
 • برآورد میزان اثربخشی تبلیغات
 • و ...

برگزاری کلینیک های تخصصی خودرو

 • استفاده از نرم افزار تحقیقات بازاریابی تحت شبکه در فضای برگزاری کلینیک به منظور منظور حذف خطای سیتماتیک
 • حذف پرسشنامه های کاغذی و استفاده از نسخه دیجیتال
 • ورود همزمان داده ها در زمان برگزاری کلینیک
 • جلوگیری از خطاهای احتمالی پرسشگر و پاسخ دهنده
 • حذف اطلاعات ناقص و یا غیر قابل استفاده به دلیل صحه گذاری لحظه ای نرم افزار
 • قابلیت گزارش گیری لحظه ای در زمان برگزاری پژوهش
 • تحلیل های آماری پیشرفته

مصاحبه های حضوری

 • استفاده از پرسشگران آموزش دیده و مجرب
 • ورود همزمان داده ها در هنگام نظرسنجی
 • طراحی پرسشنامه منطبق بر نیاز کارفرمایان
 • تحلیل های آماری پیشرفته

مصاحبه های تلفنی

 • استفاده از پرسشگران آموزش دیده و مجرب
 • طراحی پرسشنامه منطبق بر نیاز کارفرمایان
 • ورود همزمان داده ها در هنگام نظرسنجی
 • تحلیل های آماری پیشرفته

برگزاری گروه کانون

 • استفاده از نظرات فروشندگان مجرب، صاحبنظران، خبرگان بازار و ...
 • استفاده از روش های نوین برای اخذ نظرات قابل اطمینان