مدلسازی عامل بنیان یا عامل محور (Agent Based Modeling) با استفاده از نرم افزار AnyLogic


يكي از منعطف ترين روش هاي مدل سازي، مدلسازي عامل بنيان (Agent based Modeling) است. این روش به نام های دیگری نیز شناخته می شود که عبارتند از: اساس نام گذاري اين روش ها بدان جهت است كه عامل ها نقش اساسي را در مدل ايفا مي كنند. در اين نوع مدلسازي هر يك از عوامل دنياي واقعي به صورت موجوديت هاي تصميم گير و كاملاً خودكار به نام عامل (Agent) مدل مي گردند. هر يك از اين عامل ها از بخش هاي متنوعي براي درك محيط، تحليل آن و در نهايت اقدام برخوردار هستند. در حقيقت در مدلسازي عامل بنيان تلاش مي شود فرآيند تصميم گيري در دنياي واقعي توسط عامل هاي مشابه شبيه سازي گردد.
anylogic_ABM
در بازار پيچيده و پوياي حوزه هاي ارتباطات، بيمه، ليزينگ و حوزه هاي درماني، مشتريان بر اساس ويژگي هاي مختلفي تصميم گيري مي كنند. در اين سيستم ها به راحتي مي توان از مدلسازي عامل بنيان استفاده كرد و از داده هاي موجود در سيستم هاي مديريت ارتباط مشتريان (CRM) نيز براي ورودي هاي مدل استفاده نمود. همچنين مدل سازي عامل بنيان در سيستم هاي همه گيري (Epidemiology) نيز كاربرد وسيعي دارد. مثلاً سيستم هاي انتشار بيماري، انتشار شايعه نمونه هايي از سيستم هاي همه گيري هستند كه مدلسازي عامل بنيان به راحتي آنها را مدل مي كند. همچنين در فرآيند بازاريابي، تحليل رقبا، پيش بيني سهم بازار نيز اين متدلوژي كاربرد فراواني دارد.

امکانات نرم افزار AnyLogic در ساخت مدلهای عامل بنیان


نرم افزار شبيه سازی AnyLogic امکانات گسترده ای به منظور ايجاد و تحليل مدلهای عامل بنيان يا عامل محور در اختيار کاربران قرار داده است. شما به راحتي مي توانيد با استفاده از StateChart هايي كه در نرم افزار وجود دارد، رفتار عامل ها (Agent) را ترسيم كنيد. نرم افزار شبيه سازي AnyLogic در حين اجرا هر يك از عامل ها را به صورت مستقل بر اساس منطق رفتاري ترسيم شده هدايت مي كند.

anylogic_statechart

شما مي توانيد به راحتي مدل شبيه سازي خود را به database داخلي نرم افزار متصل كرده و ورودي ها و خروجي هاي مدل را توسط اين پايگاه داده داخلي مديريت نماييد. اين امكان در زمان تحليل و گزارش گيري بسيار كاربردي است.
استفاده از نمودارهاي مختلف در مدلسازي عامل بنيان نيز يكي ديگر از قابليت¬هاي نرم افزار شبيه سازي AnyLogic است. شما با استفاده از اين نمودارها به راحتي مي توانيد خروجي هاي مورد نظر در حين اجراي مدل را به صورت گرافيکي نمايش دهيد.

anylogic_presentation

شما مي توانيد تعداد عامل هاي خود را به همراه محيط و نحوه تعامل و نحوه تصميم گيري عامل ها در محيط نرم افزار شبيه سازي AnyLogic ترسيم كنيد. فرض كنيد قصد داريد تعيين كنيد سهم بازار يك محصولي كه قرار است در ماه آينده به بازار وارد شود چقدر است. شما عامل ها را (كه در اينجا مشتريان هستند) در داخل نرم افزار AnyLogic تعريف مي كنيد. سپس منطق خريد مشتريان از شما و رقبا بايد ترسيم شود. درصد تاثيرپذيري آنها از تبليغات محيطي، تبليغات دهان به دهان (Word of Mouth) و ساير پارامترهاي دخيل مشخص شوند. سپس با اجراي مدل شما به راحتي توانايي مشاهده سهم بازار خود و سهم بازار رقبا و مشترياني كه از دست داده و يا به دست آورده¬ايد را خواهيد داشت.

anylogic_sample

يا فرض كنيد تمايل داريد رستوران جديدي در منطقه اي باز كنيد و تمايل داريد رفتار مشتريان را تحليل كنيد و سهم بازار خود و تاثير بازگشايي رستوران جديد بر رقبا را به دست آوريد. شما با استفاده از مدل¬سازي عامل بنيان قادر خواهيد بود مشتريان و نحوه استقبال آنها از رستوران¬هاي رقبا و رستوران تازه تاسيس شما را تحليل كرده و در جهت كسم سهم بازار بيشتر گام برداريد.

anylogic_sample