مقایسه نرم افزارهای شبیه سازی از سال 2013 تا 2016


نرم افزار شبیه سازی AnyLogic، برترین نرم افزار شبیه سازی دنیا

بر اساس مطالعه ای که در سال 2016 انجام گردید، نرم افزار AnyLogic به عنوان برترین و پرکاربردترین نرم افزار شبیه سازی انتخاب گردید. این مطالعه با تکیه بر تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر یبن المللی در زمینه شبیه سازی و همچنین تحلیل شبکه¬های اجتماعی نرم افزارهای مختلف صورت گرفت که نتایج آن در ادامه آورده شده است.
تعداد اعضای شبکه اجتماعی Linkedin مربوط به نرم¬افزارهای مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:


در نمودار بعدی تعداد مقالات چاپ شده شبیه سازی در کنفرانس بین المللی (Wintersim) که معتبرترین کنفرانس تخصصی در زمینه شبیه سازی است، آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود سهم تعداد مقالات منتشر شده با استفاده از نرم افزار AnyLogic رشد بسیار سریعی داشته است و در حال حاضر به عنوان برترین و پرکاربردترین نرم افزار شبیه سازی مطرح است.


همانطور که در شکل نیز مشخص است، نرم افزار شبیه سازی Arena که زمانی به عنوان بهترین نرم افزار شبیه سازی دنیا مطرح بود، در حال کاسته شدن از محبوبیت و مقبولیت قبلی است. دلیل این امر استفاده نرم افزار شبیه سازی AnyLogic از تکنولوژی به روزتر و امکان بهره مندی از مدلسازی ترکیبی است.
شایان ذکر است که با بررسی مقالات مطرح شده در کنفرانس های بین المللی، مشاهده شد که میزان استفاده از رویکرد مدلسازی عامل بنیان یا عامل محور (Agent based modeling) بسیار بیشتر از رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد (Discrete event simulation) بوده است و بسیاری از مقالات مطرح شده در زمینه مدلسازی عامل بنیان یا عامل محور توسط نرم افزار AnyLogic مدلسازی شده بودند.
در نمودار زیر، سهم هر یک از نرم افزارهای شبیه سازی از مقالات چاپ شده در کنفرانس های مطرح بین المللی در زمینه شبیه سازی در سال 2016 آورده شده است.